Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld door het bestuur van de Jonge Socialisten afdeling Limburg als aanvulling op de Statuten en het Huishoudelijke Reglement van de Jonge Socialisten in de PvdA, als gepubliceerd op diens website (www.js.nl).

Download Huishoudelijk Reglement (PDF-bestand)

Artikel 1: Algemene ledenvergadering

  1.1 De algemene ledenvergadering van de afdeling Limburg draagt de naam massavergadering, en wordt minstens eenmaal jaarlijks georganiseerd.

  1.2 Een eerste oproep voor een algemene ledenvergadering wordt uiterlijk vier weken van te voren verstuurd aan alle leden van de afdeling. De eerste oproep bevat tenminste een uitnodiging met datum en locatie, en een deadline voor het inleveren van voorstellen en moties.

  1.3 Een tweede oproep wordt een week van te voren verstuurd aan alle leden van de afdeling. De tweede oproep bevat tenminste alle ingediende voorstellen en moties, een financieel overzicht door de penningmeester.

  1.4 Bij de algemene ledenvergadering waarbij nieuwe leden voor het bestuur worden gekozen, worden in de eerste oproep de vacatures geplaatst voor beschikbare functies, en een deadline voor het inleveren van kandidaatstellingsbrieven. In de tweede oproep worden de kandidaten voorgesteld middels hun kandidaatstellingsbrieven.

  1.5 De algemene ledenvergadering wordt afgesloten met het zingen van de Internationale.

Artikel 2: Regionale spreiding

  De Jonge Socialisten afdeling Limburg is ontstaan als fusie van de afdelingen Maastricht en Mijnstreek & Heuvelland. Het bestuur van de afdeling Limburg streeft ernaar de regionale spreiding van de afdeling te waarborgen, door in de hele provincie activiteiten te organiseren voor leden en geïnteresseerden. Tevens streeft het bestuur ernaar om in het bestuur zelf de diversiteit van de afdeling te waarborgen.

Artikel 3: Regiovertegenwoordigers

  3.1 Het bestuur van de Jonge Socialisten afdeling Limburg stelt regiovertegenwoordigers aan die als aanspreekpunt dienen voor zowel het bestuur als leden uit die regio.

  3.2 De algemene ledenvergadering bekrachtigt de aanstelling van regiovertegenwoordigers door het bestuur. Alleen de algemene ledenvergadering kan regiovertegenwoordigers ontzetten uit hun functie.

  3.3 Het bestuur stelt in een gezamenlijke vergadering met de regiovertegenwoordigers de regio’s vast.

  3.4 De regiovertegenwoordigers worden uitgenodigd voor de bestuursvergadering. Op de bestuursvergadering hebben ze adviesrecht, en stemrecht over zaken die specifiek hun regio aangaan.

  3.5 Het bestuur betrekt de regiovertegenwoordigers bij het organiseren van activiteiten in hun regio.

Artikel 4: Financiën

  4.1 De algemene ledenvergadering kiest uit haar midden een kascommissie die jaarlijks, voorafgaand aan de behandeling van de begroting en de jaarrekening, de boeken controleert.
  4.2 De kascommissie brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering over de begroting en de jaarrekening.

Laatste wijziging is aangenomen op de massavergadering van de afdeling Limburg op vrijdag 6 januari 2017.

Jonge Socialisten in de PvdA