Mijn Visie Voor Venlo

Persoonlijk Manifest Zakaria Bouders

Afbeelding van Zakaria Bouders

Inleiding:

Onze stad kende de afgelopen jaren roerige tijden. We hebben een aantal tragische ongelukken gehad, beangstigende schietpartijen en door het miljoenentekort op het sociaal domein koerst onze gemeente ondanks de economische voorspoed door een zware storm. De voorliggende uitdagingen zijn nog nooit zo overweldigend geweest. Daarom is het cruciaal dat ons gemeentebestuur in staat is om hier mee om te gaan, liefst gewapend met daadkracht, realiteitszin en een heldere toekomstvisie. Laat het de afgelopen tijd nu net hieraan ontbroken hebben. Politieke discussies gaan te vaak over randzaken zoals de kabelbaan, en te weinig over de noden en problemen van onze burgers.

De daadkracht van ons huidige gemeentebestuur laat zich het beste kenmerken als afwachtend, hun oplossingen voor onze uitdagingen als pleisters voor gutsende open wonden. Onze bestuurders lijken vooral bezig met het uitzitten van hun tijd, in de plaats van het tackelen van de problematiek waarmee we te kampen hebben. Op de Vastenavondkamp is dit misschien wel het meest zichtbaar: men meent de problemen op te kunnen lossen met een lijstje aan kleine maatregelen, maar ontwikkelt geen toekomstbestendige visie waar we naartoe kunnen werken. Bovendien bestaat er nog veel kansenongelijkheid voor onze inwoners, soms veroorzaakt door landelijk beleid, maar vaak gaat het om aan onze samenleving inherente kwalen zoals vooroordelen, discriminatie of de leefbaarheid van de buurten waar onze jongeren opgroeien. En door het miljoenentekort heeft ons gemeentebestuur stevig het mes gezet in onze sociale voorzieningen en zorgstelsel, waardoor kwetsbare burgers in de problemen dreigen te raken. Dat moet anders. Onze stad verdient een gemeentebestuur met het vermogen om een visie neer te zetten om deze uitdagingen te tackelen, en deze vervolgens te verwezenlijken. Het is de hoogste tijd voor betrouwbaar bestuur.

Daarom stel ik mezelf kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart dit jaar. Graag neem ik u mee in mijn visie voor onze stad, opdat we over vier jaar tevreden terug kunnen kijken op de aankomende raadsperiode. Hieronder vindt u een overzicht van mijn persoonlijke politieke doelen waarvoor ik me wil inzetten, mocht ik het vertrouwen van de kiezer winnen om u te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Vervolgens ga ik graag hard aan de slag om samen met alle inwoners onze stad weer in kalmer vaarwater te sturen, dat is het minste dat de Venlonaar van zijn politici zou mogen verwachten.

Zeker zijn van goede zorg

Het tekort

Het miljoenentekort op het sociaal domein maakte dat de gemeente fix moet bezuinigen, onder andere door de invoering van budgetplafonds en door het aantal aanbieders terug te brengen. Daarmee is er een reeel risico dat steeds meer zorgvragers, in het bijzonder in de jeugdhulp, lang moeten wachten alvorens ze geholpen worden. Bovendien is er sprake van verschraling van het zorgaanbod. Afgelopen jaar schreef ik hierover een opiniestuk in trouw, hieronder bijgevoegd. De oorzaak van het tekort ligt grotendeels bij de bezuinigingen op de budgetten door de rijksoverheid. Daarom doen we er verstandig aan om de lobby richting Den Haag kracht bij te zetten. Het huidige gemeentebestuur heeft daar te weinig prioriteit van gemaakt. Dit is echter een lange termijn oplossing. In de tussentijd dienen wij ervoor te zorgen dat de rekening niet bij kwetsbare burgers terecht komt. Dan kiezen we maar voor wat minder prestige-projecten.

https://www.trouw.nl/opinie/nieuw-kabinet-moet-meer-geld-uittrekken-voor-de-jeugdhulp~a30e99c5/

Kwetsbare burgers

In onze gemeente wonen burgers die jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning of zelfs opvang nodig hebben. In een beschaafd land regelen we dat zo goed mogelijk. Maar de huidige praktijk is er nog te veel een waarbij sommige kwetsbare burgers onnodig worden gestigmatiseerd. Zelfs in het gemeentelijk beleid dragen we hieraan bij, door deze mensen te zien als onderdeel van een lastige doelgroep, in de plaats van als individuen. Om deze stigmatisering tegen te gaan dienen we zo snel mogelijk een omslag in het denken te realiseren. Daar worden al stapjes in gezet, maar vooral de neiging om in groepen te denken blijkt hardnekkig. Willen wij deze mensen werkelijk helpen dienen we hun individualiteit juist centraal te stellen.

Diversiteit in aanbod

Geen mens is hetzelfde, waarom zouden we dan doen alsof we weer terug kunnen naar minder keuze in zorgaanbod en meer standaard-oplossingen? De decentralisatie leerde ons juist dat de diversiteit in aanbod het makkelijker maakt om voor iedereen een passende oplossing te vinden. Mede door de tekorten draaien we deze beweging langzaam terug. Om zeker te zijn van een goed aanbod dienen we zo snel als de mogelijkheid zich aanbied weer zorg te dragen voor voldoende diversiteit in het aanbod.

Zeker zijn van een gezonde economie en een eerlijke arbeidsmarkt

Naar een diversere economie

Venlo heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op haar positie als logistieke hotspot. Logisch, onze ligging maakt ons hiervoor de geknipte locatie. Deze inzet heeft ook geleid tot een stevige groei van onze economie. Tegelijkertijd heeft het ons ook kwetsbaar gemaakt. Omdat een groot aandeel van onze arbeidsmarkt binnen de logistieke sector valt, zijn we wanneer het slechter gaat met de economie extra kwetsbaar. Tijdens moeilijke economische tijden is de logistieke sector namelijk de eerste die de klappen vangt. Om het risico hierop kleiner te maken dienen we meer in te zetten op het binnenhalen van andere sectoren. Bedrijvigheid op het gebied van duurzaamheid en milieu bijvoorbeeld kan onze economie nog toekomstbestendiger maken. Daarbij is het een gouden kans om slimme verbindingen met scholen te leggen, waarmee we de volgende generatie ook beter voorbereiden op de economie van morgen. We kunnen niet verwachten door van heel Blerick een blokkendoos te maken eeuwig te kunnen blijven teren op dezelfde poot.

Naar een socialere dienst

Nog te vaak kampen werkzoekenden met een wantrouwige houding vanuit de sociale dienst, terwijl zij er alles aan doen om een baan te vinden. Vaak lijken de regeltjes belangrijker dan het mens dat om hulp komt vragen. Dat moet veranderen, controle is logisch, maar begeleiders hoeven niet met het zwaarste middel te dreigen bij twijfel. Bovendien dienen wij meer te investeren in ons talent. Vaak krijgt jong talent de kans niet om zich ten volle te ontplooien op de arbeidsmarkt. Soms komt dat door ongelijke behandeling, zoals discriminatie, maar soms komt het ook door een mismatch tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid.  De omscholingsmogelijkheden om met name dit laatste probleem te verhelpen zijn nog redelijk mager van aard. Wanneer we een diverser economie najagen dient het omscholingsaanbod ook uitgebreid en verlengd te worden.

Naar meer gelijkheid op de arbeidsmarkt

Veel jongeren die aan het werk willen krijgen de kans niet vanwege hun achtergrond. Veel 55+’ers niet vanwege hun leeftijd, en veel vrouwen niet vanwege een zwangerschap. Al deze zaken zijn in Nederland bij wet verboden. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen pleitte ik ervoor dat de overheid geen zaken meer moest doen met discriminerende bedrijven, inmiddels is dit landelijk beleid. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen voegde ik daaraan een meldplicht voor uitzendbureaus die discriminerende verzoeken van werkgevers krijgen. Dit punt moet ik nog realiseren. Lokaal is er echter ook nog genoeg te doen: in discriminatiezaken is de bewijslast vaak ingewikkeld, niet in de laatste plaats omdat discriminatie vaak ook onbewust gebeurd. Om dit te tackelen dienen we in te zetten op bewustwording bij recruiters over hun eigen vooroordelen, en dienen we een onderzoek naar het voorkomen van discriminatie in onze gemeente uit te voeren.

Zeker zijn van een veilige jeugd en goed onderwijs

Naar meer eerlijke kansen en gelijkheid

Raar maar waar: kinderen van lager opgeleide ouders hebben bij dezelfde prestaties minder kans om naar het hoger onderwijs te gaan dan de kinderen van hoger opgeleide ouders. Het is namelijk landelijk beleid om bij twijfelgevallen het opleidingsniveau van de ouders mee te wegen. In de gemeenteraad van Venlo kunnen we dit beleid niet wijzigen, maar we kunnen wel slimme verbanden leggen tussen vrijwilligersorganisaties en huiswerkbegeleiding met scholen. Als leraren dergelijke ondersteuning mee kunnen nemen in het geven van een advies maken kinderen met lager opgeleide ouders meer kans om het beste uit zichzelf te halen. Goed voor hen persoonlijk, maar ook goed voor onze samenleving, aangezien meer jongeren dan hun talenten kunnen ontplooien.

Naar deugdelijk jongerenwerk

Terwijl criminelen steeds jonger lijken te worden hebben we de afgelopen jaren het jongerenwerk compleet afgeschaft. Daarvan krijgen we nu de rekening gepresenteerd. Veel jongeren die geholpen hadden kunnen worden door professionals zijn nu door het net geglipt. Voor hen kunnen we helaas niet veel meer betekenen, maar door het jongerenwerk weer in ere te herstellen zorgen we ervoor dat de volgende generatie zich beter ondersteund en beschermd weet. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Naar veilige scholen

De enige wettelijke onderwijsverantwoordelijkheid van gemeenten zijn de schoolgebouwen. De afgelopen decennia zijn de scholen door schaalvergroting steeds groter en anoniemer geworden. Brugklassers voelen zich vaak niet veilig in deze massale scholen. De scholen die er al staan kunnen we helaas niet op korte termijn vervangen, maar zodra een beslissing over een schoolgebouw moet worden genomen dienen wij in te zetten op kleinschaligheid, zodat jongeren zich makkelijker thuis kunnen voelen op scholen.


Zeker zijn van een verbonden samenleving

Naar een betere integratie

Op het ogenblik kent onze gemeente geen duidelijke visie op de integratie van nieuwkomers. Hoe kunnen wij van hen verwachten dat ze hun weg vinden, als we zelf geen idee hebben hoe dat dan zou moeten? Het is de hoogste tijd dat overheidsinstituten leren omgaan met nieuwkomers. We kunnen niet van ze verwachten dat ze op korte termijn wegwijs zijn in onze samenleving. Overheidsdocumenten vertalen naar andere talen is daarom noodzakelijk in de overbruggingsperiode. Voor wat betreft de arbeidsmarkt kunnen we door slimme verbindingen te leggen tussen nieuwkomers,en 2e of 3e generatie migrantenkinderen de weg naar integratie verkorten. Bovendien dienen we ervoor te waken dat we te veel druk op nieuwkomers leggen. De eerste prioriteit is het leren van de Nederlandse taal. We kunnen niet van ze verwachten dat zij tegelijkertijd voltijd werken. Hierin zullen we een redelijke balans moeten formuleren.

Naar leefbare wijken

Wanneer de samenstelling van wijken en buurten niet in balans is lopen de spanningen doorgaans snel op. Nederlanders zonder migratieachtergrond voelen zich vervreemd, en Nederlanders met migratieachtergrond voelen zich uitgesloten. Het is dan ook cruciaal dat we inzetten op spreidingsbeleid. Diversiteit is een gegeven en een verrijking voor onze stad, maar dient tegelijkertijd wel met gezond verstand, realiteitszin en eerlijkheid over knelpunten geaccommodeerd te worden.

Naar meer sociale samenhang

In buurten waar de sociale samenhang te wensen overlaat dienen we specifiek de burgerinitiatieven te ondersteunen die deze trend willen keren. De meeste inwoners van onze stad willen een actieve bijdrage leveren aan een prettige samenleving waar buren elkaar beter leren kennen in plaats van langs elkaar af leven. De overheid doet er verstandig aan om deze initiatieven aan te moedigen en te faciliteren.

Categorieën: Verkiezingsmanifest JS kandidaten

Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten
Jonge Socialisten in de PvdA